Algemene voorwaarden

 Definities

 1. Easy Sedum: Easy Sedum, gevestigd te Hendrik Ido Ambacht onder KvK nr. 82681112.
 2. Klant: degene met wie Easy Sedum een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Easy Sedum en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Easy Sedum.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Easy Sedum zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Easy Sedum zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Easy Sedum slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Easy Sedum hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Easy Sedum hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Easy Sedum te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Easy Sedum een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Easy Sedum is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Easy Sedum de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Easy Sedum heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Easy Sedum prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Easy Sedum op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Easy Sedum mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Easy Sedum de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Easy Sedum behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Easy Sedum gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Easy Sedum. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Easy Sedum zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Easy Sedum op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Easy Sedum, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Easy Sedum te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Easy Sedum gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Easy Sedum roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Easy Sedum, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het geen vegetatiemat of sedum/biodivers pakket is.
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected], indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Easy Sedum, www.easysedum.nl, kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Easy Sedum, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Easy Sedum heeft geretourneerd, dan zal Easy Sedum eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Easy Sedum voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht 

 1. Easy Sedum kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Easy Sedum heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Easy Sedum.
 3. Easy Sedum is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Easy Sedum te verrekenen met een vordering op Easy Sedum. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Easy Sedum blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Easy Sedum op grond van wat voor met Easy Sedum gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Easy Sedum zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Easy Sedum een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Easy Sedum het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Easy Sedum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Easy Sedum het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Easy Sedum kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door Easy Sedum opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Easy Sedum door Easy Sedum schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Easy Sedum niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Easy Sedum niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Easy Sedum, bij gebreke waarvan Easy Sedum niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Easy Sedum die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Easy Sedum de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

Hoewel Easy Sedum zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Easy Sedum enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 5. Garantie sedum: Easy Sedum geeft de garantie dat bij levering van onze sedumproducten het sedum voor minimaal 95% begroeid is. Dit zorgt voor een mooi, vol begroeid sedumdak waar u direct van kunt genieten. Omdat het een vers sedumproduct betreft, kunnen wij geen garantie verstrekken op onze producten. Er zijn namelijk vele factoren van belang op de groei van het sedum. Denk hierbij aan uitgevoerd onderhoud, omgevingsfactoren en weerselementen.
 6. Garantie dakbedekking: voor de uitvoering geldt ten aanzien van de waterdichtheid van de dakbedekking een garantie van 10 jaar na oplevering van ons werk, mits door onze dakdekkers uitgevoerd. De dakeigenaar is verplicht tijdens de garantieperiode de dakbedekking jaarlijks te inspecteren en in een goede staat te houden.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Easy Sedum voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Easy Sedum heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Easy Sedum tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Easy Sedum tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Easy Sedum.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Easy Sedum de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Easy Sedum redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Easy Sedum tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Easy Sedum geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door Easy Sedum geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Easy Sedum daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Easy Sedum uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Easy Sedum in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Easy Sedum gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Easy Sedum.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Easy Sedum ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Easy Sedum een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Easy Sedum verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Easy Sedum

 1. Easy Sedum is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet.
 2. Indien Easy Sedum aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Easy Sedum is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Easy Sedum is niet aansprakelijk voor schade door derden.
 5.  Easy Sedum is nooit aansprakelijk voor schade of problemen aan de riolering, noch verstoppingen in de afvoer.
 6.  Voor andere schade, dan schade aan door Easy Sedum geleverde materialen, is Easy Sedum niet aansprakelijk. Wij verwachten dat de bestaande dakbedekking in goede staat verkeert, tenzij de dakbedekking is gerenoveerd door onze dakdekkers, en constructief geschikt is voor de aanleg van het sedumdak. De constructie en draagkracht inspecteren en controleren is de verantwoordelijkheid van de klant.
 7. Easy Sedum is niet aansprakelijk voor eventuele verzakkingen, het falen van de constructie, scheurtjes in het plafond, waterschade en andere schade aan de dakconstructie.
 8. Easy Sedum is niet aansprakelijk voor daklekkage tenzij de dakbedekking door ons is gerenoveerd.
 9. Indien Easy Sedum aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Easy Sedum vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Easy Sedum toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Easy Sedum niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Easy Sedum in verzuim is. 
 3. Easy Sedum heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Easy Sedum kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Easy Sedum in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Easy Sedum kan worden toegerekend in een van de wil van Easy Sedum onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Easy Sedum kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Easy Sedum 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Easy Sedum er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Easy Sedum is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Easy Sedum is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Easy Sedum zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Easy Sedum. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Easy Sedum bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Op offertes, facturen en overige overeenkomsten

 1. Easy Sedum levert de benodigde materialen op één of meerdere EUR-pallet(s) op de door opdrachtgever gekozen leverdatum. Easy Sedum spant zich in om alle materialen zo dicht mogelijk bij het door opdrachtgever doorgegeven afleveradres te bezorgen.
 2. De opdrachtgever is verplicht om te (laten) onderzoeken of de beoogde locatie c.q. ondergrond waarop het sedumdak dient te worden aangelegd. Easy Sedum is niet aansprakelijk voor schade aan de dakconstructie, dakbedekking, ontstoppingen en daklekkages. Wij verwachten dat de bestaande dakbedekking in goede staat verkeert en constructief geschikt is voor de aanleg van het sedumdak. Het controleren van deze aspecten ligt bij de opdrachtgever. Bij uitvoering van dakrenovaties door onze dakdekkers geldt ten aanzien van de waterdichtheid van de dakbedekking een garantie van 10 jaar na oplevering van ons werk. De dakeigenaar is verplicht tijdens deze periode de dakbedekking jaarlijks te inspecteren.
 3. De door Easy Sedum afgeleverde sedumproducten vallen onder ‘een maatwerk natuurproduct’. Het sedumdak wordt volgens specificaties van de opdrachtgever vervaardigd, namelijk op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever. Het sedumdak is niet geprefabriceerd. In lijn met artikel 6:230p sub f onder 1 en 2 BW heeft de opdrachtgever derhalve geen recht op ontbinding.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Easy Sedum is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2023.

Onze gloednieuwe locatie: circulaire bedrijvenpark Ambachtsezoom

Easy Sedum opent zijn deuren op een gloednieuwe locatie: het circulaire bedrijvenpark Ambachtsezoom. Dit park is het eerste circulaire bedrijvenpark van Nederland. Onze nieuwe vestiging is ontworpen met de nieuwste duurzame bouwmaterialen die allemaal recyclebaar zijn. De gebruikte materialen zijn van hoge kwaliteit en hebben een lange levensduur, waardoor ze meerdere keren kunnen worden hergebruikt.

Samen met andere ondernemers op het park dragen wij bij aan het verbeteren van de water- en luchtkwaliteit en de vermindering van CO2-uitstoot. Door duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoering kan Easy Sedum zijn klanten beter van dienst zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Het nieuwe kantoor van Easy Sedum is een belangrijke mijlpaal in het streven naar duurzaamheid en een groene toekomst. Het bedrijf zet zich in voor de verbetering van de leefomgeving en de bevordering van biodiversiteit. Het  circulaire bedrijvenpark Ambachtsezoom is een uitstekende locatie voor Easy Sedum om deze missie voort te zetten.

Het is een geweldige stap in de richting van een duurzame toekomst. We zijn er trots op dat we ons steentje kunnen bijdragen aan een groenere toekomst en zijn blij dat we onze duurzame missie kunnen voortzetten op deze circulaire locatie met een passende straatnaam: Ecologieweg!

Dakinspectie aanvragen
Bent u benieuwd naar de huidige staat van uw dakbedekking? Vraag een dakinspectie aan!

  Subsidie aanvragen
  Vul de online subsidiecheck in en kom erachter hoeveel subsidie u kunt krijgen!

   Vraag vrijblijvend een offerte aan
   U kunt van Easy Sedum altijd een gedetailleerde en scherpe offerte verwachten!

    We leren u graag beter kennen

    Wat heeft u nodig voor een sedumdak?

    Vrijwel elk traditioneel sedumdak bestaat uit de volgende opbouwlagen:

    ✓ Wortelendwerende folie (afhankelijk van de dakbedekking)
    ✓ Beschermdoek 300gr
    ✓ Drainage 20mm
    ✓ Extensief daktuinsubstraat
    ✓ Sedummatten

    Voor lichtgewicht sedumdaken heeft u substraat op rol van 20 mm of 40 mm nodig in plaats van extensief substraat.  

    Bij sedumdaken die zijn opgebouwd met sedum cassettes adviseren wij om een beschermdoek eronder te plaatsen. Vandaar dat het beschermdoek is inbegrepen bij het pakket. Zo heeft u direct alle benodigdheden. 

    Verder heeft u bij sedumtrays (lichtgewicht cassettes) een wortelwerende folie nodig, indien uw dakbedekking niet wortelwerend is. Wortelwerende folie zit al inbegrepen in ons lichtgewicht sedumdak cassettes pakket.

    Randafwerking sedumdak

    Voor de randafwerking van uw sedumdak heeft u scheidingsprofielen, olivijn/grind en bladvangers nodig. De grindranden rondom een sedumdak zijn vegetatievrije zones. Dit voorkomt de kans op lekkages en beschadigingen van de dakranden en dakbedekking.

    Welke type sedumdak kopen

    Bij het kopen van een sedumdak zijn vijf mogelijkheden waaruit u kunt kiezen.

    ✔ Traditioneel sedumdak
    ✔ Lichtgewicht sedumdak
    ✔ Super lichtgewicht sedumdak
    ✔ Sedumdak cassettes
    ✔ Lichtgewicht sedumdak cassettes

    Er zijn een aantal factoren waarmee u rekening moet houden om er zeker van te zijn dat u de juiste beslissing neemt voor uw woning of bedrijf. Hier zijn de belangrijke punten om in gedachten te houden:

    Het standaard sedumdak, ook wel traditioneel sedumdak genoemd, is het meest gekozen sedumdak. Dit komt vooral door de goede opbouw met wortelendwerende folie, drainagebanen, extensief daktuinsubstraat en sedummatten. Dit zorgt voor een goed waterbegend sedumdak. Wel moet u er rekening mee houden dat een standaard sedumdak een relatief zwaar verzadigd gewicht heeft. 

    Soms is het verstandiger om te kiezen voor een lichtere variant. Bij Easy Sedum bieden wij ook twee soorten lichtgewicht pakketten aan. Deze type sedumpakketten zijn geschikt voor bij elk dak!

    Daarnaast kunt u kiezen voor kant-en-klare systemen zoals sedum cassettes of sedumtrays. Sedumcassettes en sedumtrays zijn relatief zwaar door het totale verzadigde gewicht per m², maar ze hebben ook een beter waterbergend vermogen. Het waterbergend vermogen kan wel oplopen tot 31 liter per m². Ook zijn ze al goed geworteld en hebben ze een eenvouding kliksysteem. Deze kunt u dus gemakkelijk plaatsen op uw dak. Uiteraard kunt u ook ervoor kiezen om de aanleg uit te besteden aan ons ervaren montage team.